December 2016 - Predvianočné stretnutie dôchodcov vo Vavrečke.

        Vianočný čas je obdobím, keď sa ľudia stretávajú, spomínajú a snažia sa byť ústretovejší, bližší jeden k druhému. Dnešná uponáhľaná doba, keď nikto nemá na nikoho čas, tlmí plameň radosti v nás, ktorý bol kedysi v predvianočnom čase taký prirodzený.  „Tlie dokonca aj domáce ohnisko, okolo ktorého sa stretávali dnes tak rozlietané rodiny, nešľahá z neho plameň radosti, tak ako predtým...“ Takto pekne  vystihujú súčasnú dobu slová básne, ktorú sme si vypočuli na našom dôchodcovskom predvianočnom stretnutí.

       Na  13. decembra 2016 sme mali naplánované predvianočné stretnutie našej základnej organizácie  dôchodcov vo Vavrečke. Prípravy, nielen tie materiálne, sa začali podstatne skôr. A že naša snaha nebola márna, dokazuje aj skutočnosť, že sme sa zišli  skoro v kompletnom zložení. Dvojnásobne nás teší, že sme mohli medzi nami privítať aj naše najstaršie  členky. 87-ročnú pani Žofiu Iľkovú a 80-ročnú pani Žofiu Farskú.  Sme radi, že medzi nami nechýbal ani pán starosta Peter Kružel a naša poslankyňa pani  Alena Hvolková. Nálada bola výborná aj bez médií a rádia. Pri vlastnom speve vianočných piesní sa postupne spomínalo... Na tých, čo už nie sú medzi nami a na naše mladšie roky, kedy sme boli plní síl a predsavzatí. Dnes, keď už nie jedného z nás trápia zdravotné problémy, sme radi, že sa môžeme stretnúť  v milom kolektíve a „prebrať“ radosti i starosti nášho neľahkého dôchodcovského života. A bolo že o čom rozprávať. Vytvorili sa dve skupiny: mužská a ženská a každá si riešila svoj okruh problémov.

      Ako na každom vianočnom stretnutí ani teraz nechýbal vianočný stromček, pod ktorým sme si vzájomne vymenili drobné darčeky. Pri rozbaľovaní bolo veľa radosti. Darček vždy poteší, nech sme akéhokoľvek veku.

    Tak, ako sa my vždy tešíme na spoločné stretnutie, tak na stretnutie s nami sa tešia aj obyvatelia domova sociálnych služieb v Zubrohlave. Už sa stalo tradíciou, že na druhý deň skupina našich žien bola navštíviť týchto spoluobčanov. Nesmierne sa potešili nielen našej účasti, ale aj prineseným darčekom a ovociu. Nálada bola umocnená spevom vianočných pesničiek, rozhovormi a obojstrannej spokojnosti zo stretnutia. Opätovne sme sa utvrdili o potrebe takýchto stretnutí a už teraz sa tešíme na budúce. foto tu >>


19. máj - Seniorská celookresná oslava Dňa matiek vo Vavrečke.

 

Každoročne v máji oslavujeme Deň matiek. Nebýva však zvykom aby sme oslavovali aj Deň matiek v seniorských organizáciách. Je to výnimočný deň, ktorý pamätá na všetky mamičky a matky, teda aj tie skôr narodené. Aj tieto mamičky prežívali chvíle radosti a starostí o svoje deti od najútlejšieho veku, cez úspechy či neúspechy v škole, neskôr v zamestnaní, či pri voľbe životného partnera. Po príchode vnúčat sa  tento kolobeh opakuje, veď byť matkou je životným poslaním každej ženy.

19.máj 2016 bol tým pre nás slávnostným dňom, keď ZO-JDS Vavrečka usporiadala v obci celookresné oslavy Dňa matiek. Zúčastnilo sa na nich všetkých 12 organizácií OO-JDS so sídlom v Námestove. Celkovo 140 senioriek a seniorov prišlo vzdať hold ženám-matkám.

Po privítaní všetkých seniorských organizácií, hostí a starostov z jednotlivých obcí, začal kultúrny program, ktorého prvé číslo bolo mimoriadne slávnostné. Mali sme totiž česť privítať čerstvú víťazku z krajskej súťaže v prednese poézie Kalinčiakovo Záturčie pani Annu Reguliovú z Námestova. Báseň od Jána Smreka – Balada o najmladšom synovi, mala u publika obrovský úspech. Taktiež dve tanečné vystúpenia vavrečských dievčat, boli prijaté s neskrývaným obdivom.  Darmo, obdivovať ladnosť a pohybovú precíznosť mladého tela je vždy príťažlivé. Ďalšie čísla programu už boli v réžii domácich senioriek. Po piesni V slzách matička sedela, pokračoval duet-prekáračiek matky s dcérou. Záverom kultúrneho programu bola báseň od Martina Rázusa Matka, v podaní Angelky Sečovej. Po kultúrnom programe nasledoval oneskorený obed a po ňom už zazneli veselé tony hudby našich mladých rokov v podaní tanečnej  skupiny.  Aj voľné posedenie pri káve a dobrotách napečených našimi seniorkami, malo svoje kúzlo. Veď stráviť čas pri veselej a dobrej nálade, to bol ten hlavný dôvod našeho stretnutia.

Popoludnie rýchlo ubehlo, a museli sme sa postupne lúčiť, ale už sa tešíme na ďalšiu akciu, aby  sa senioiri mohli spoločne stretnúť.

Záverom už len ostáva poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu, aby sa toto stretnutie vydarilo.  Dlhý by bol zoznam, keby sme chceli každému zvlášť poďakovať. Obecnému úradu však musíme poďakovať zvlášť, pretože spolu so seniorskou organizáciou niesli hlavnú ťarchu za dôstojnú celookresnú oslavu tohto pekného sviatku. Ešte raz srdečná vďaka. 

Fotogaleria tu, Video:  časť. 1  , čas ť.2


31.marca 2016 -  15.výročie založenia OO-JDS v Námestove.

Vo štvrtok 31.3.2016 celá okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Námestove si slávnostným zasadnutím pripomenula vznik OO-JDS. Zúčastnilo sa na ňom všetkých 12 základných organizácií Námestovského okresu. Samozrejme nechýbala ani naša vavrečská organizácia a zúčastnili sme sa v početnom zastúpení: Holubová Mária, Srnčíková Oľga, Bombeková Helena, Krivdová Helena, Janoľová Klementína, Sečová Angela, Hajdučík Ján, Puvák František, Seč Vladimír a nechýbal ani starosta obce pán Peter Kružel. Po slávnostnom prejave okresnej predsedníčky pani Oľgy Slovíkovej odštartoval bohatý kultúrny program, ktorý navodil výbornú náladu, ktorá trvala až do neskorého odpoludnia. foto tu >>


15.februára 2016 -  Volejbalový turnaj v Zubrohlave.

Ako každoročne, aj tohto roku sa konal v Zubrohlave volejbalový turnaj seniorov, o putovný pohár starostu obce Zubrohlava. Súťaže sa zúčastnili družstvá domácej Zubrohlavy, Bobrova, Nižnej a spojeného družstva Vavrečky a Námestova.

Turnaj sa hral systémom každý s každým. Všetké zápasy mali slušnú športovú úroveň, ktorá bola zároveň podporovaná búrlivým publikom zúčastnených nehrajúcich seniorov. Naše spojené družstvo postupne porazilo družstvo Bobrova, domácu Zubrohlavu a nakoniec aj Nižnú. Obhájili sme tak opäť prvenstvo z minulého roka. Opätovne je však treba povedať, že z Vavrečky sa súťažne zapojli len Páleník a Seč. Do budúcna je potrebné zostaviť vlastné družsto z Vavrečky. Na to však treba hrajúcich minimálne štyroch mužov  a dve ženy. Podarí sa to už v ďalšom ročníku ??? Foto tu >>


17. december 2015 predvianočné stretnutie klubu dôchodcov

Ako každoročne sa naša seniorská organizácia aj tohto roku stretla so svojimi členmi na predvianočnom posedení. Privítali sme medzi sebou pána starostu s manželkou, poslankyňu pani Hvolkovú i riaditeľku školy pani Kasanovú. Pripravené bohaté občerstvenie, spolu s dobrou náladou bolo dobrým predpokladom na dôstojné rozlúčenie sa so starým rokom.Od začiatku stretnutia panovala srdečná atmosféra, ktorá vyvrcholila pri odovzdávaní darčekov. Veru, každý sa potešil i tomu najskromnejšiemu darčeku, ktorými sme si vzájomne spestrili tento deň. Veď posúďte sami, fotky neklamú...  foto tu >>


Celoslovenská prehliadka recitátorov poézie a prózy v Trnave.

V dňoch 10. a 11. novembra sa konala celoslovenská prehliadka víťazov krajských recitačných súťaží v prednese poézie a prózy. „Válkova Trnava“, ako nazvali prehliadku organizátori bola rozvrhnutá do dvoch dní. Prvý deň bol venovaný prehliadke historického centra Trnavy a druhý deň prebiehala recitácia 42 účastníkov. Vážnosť celej prehliadky podporilo celoslovenské vedenie Jednoty Dôchodcov Slovenska na čele s predsedom, pánom Lipianskym. Víťazka krajského kola v Žiline, naša členka Angelka Sečová predniesla prózu Jozefa Gregora Tajovského „Moja matka“. Každý recitátor obdržal ďakovný účastnícky list s upomienkovými predmetmi. Dôležitejší bol však spontánny potlesk po každom prednese a v nejednom prípade aj lesknúce sa slzy v očiach publika. foto tu >>


27. októbra 2015 celookresné stretnutie dôchodcov v Kline

27. októbra 2015 sa konalo v rámci osláv mesiaca úcty k starším, stretnutie dôchodcov Námestovského okresu. Všetkých dvanásť organizácií malo svojich zástupcov na tomtom stretnutí.  Medzi sebou privítali vzácnych hostí – poslankyňu NRSR pani Mazúrovú, poslanca Žilinského samosprávneho kraja pána Janckulíka, primátora Námestova a starostov všetkých obcí, ktoré boli zastúpené dôchodcovskými organizáciami. Predsedkyňa okresnej organizácie pani Oľga Slovíková v svojom príhovore poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k pekným výsledkom práce tejto organizácie za uplynulý rok. Zvlášť poďakovala všetkým starostom obcí, bez pričinenia ktorých by bola práca týchto organizácií veľmi sťažená. Za záslužnú prácu za uplynulé obdobie boli udelené diplomy piatim seniorom. Bol udelený aj titul „Dôchodca roka“ pani Graňákovej z Námestova za športovú reprezentáciu okresu. Ďalej bol udelený titul „Dôchodca roka“ Angelke Sečovej za kultúrno-spoločenskú aktivitu. Dobrá nálada všetkým dôchodcom pretrvala vďaka harmonikárom až do podvečerných hodín. foto tu >>


Recitačná súťaž seniorov Kalinčiakovo Záturčie

Dňa 23.septembra 2015 sa v Martine konal už 8-my ročník súťaže v recitácii poézie a prednese prózy seniorov Žilinského kraja. Kalinčiakovo Záturčie, ako sa celá súťaž volá, bola usporiadaná z príležitosti 135-ho výročia úmrtia tohto významného slovenského básnika pochádzajúceho z Turca. Súťaže sa zúčastnilo 21 učinkujúcich zo šiestich okresov Žilinského kraja: Martin, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Liptovský Mikuláš a Námestovo. Za Námestovskú seniorskú organizáciu sa zúčastnila pani Anna Reguliová s poéziou od Milana Rúfusa: Či jesto pravda na svete. Druhou súťažiacou bola Angela Sečová z Vavrečky s prózou od Jozefa Gregora Tajovského: Moja matka. Trojčlenná hodnotiaca komisia pri záverečnom hodnotení vytkla síce všetky drobné nedostatky, avšak aj napriek tomu veľmi pozitívne hodnotila celkovú úroveň súťaže. Nesmieme totiž zabudnúť, že to bola súťaž seniorov, ktorí mali v priemere okolo 70-tky. Vyvrcholením bolo vyhlásenie najúspešnejších. Nás mimoriadne teší, že v prednese prózy zvíťazila členka našej vavrečskej seniorskej organizácie pani Angela Sečová. Aj touto cestou jej chceme poďakovať za reprezentáciu nielen našej seniorskej organizácie, ale aj obce Vavrečka. foto tu >>

 


29. augusta 2015 – Na kolesách proti rakovine.

V toto slnečné augustové popoludnie sa konal v našej obci už druhý ročník benefičnej akcie:Na kolesách proti rakovine.
Záštitu nad celým podujatím prevzal náš občan Mikuláš Košťal spoločne s Obecným úradom. Akcie na miestnom amfiteátri sa zúčastnili všetci tí, ktorí mali naporúdzi dopravný prostriedok s kolesami: bicyklisti, kolobežkári, motorkári, ale aj tí najmenší v kočíkoch si symbolickou jazdou okolo amfiteátra pripomenuli, že pohyb na čerstvom vzduchu je základom zdravého spôsobu života. Nechýbali ani zdravotníci, ktorí záujemcom merali krvný tlak, cholesterol a hladinu cukru v krvi. Športový duch tejto akcie bol podporený aj kultúrnym vystúpením Majstra N, kapelou Feri band, či spevákom Robom Opatovským. A samozrejme nechýbalo ani občerstvenie. Guláš od hasičov, či koláče od senioriek prišli vhod. Celá akcia mala zdarný priebeh, takže sa všetci zhodli, že sa tešia na ďalší ročník.
foto tu >>


27.júna 2015  -  Športový deň seniorov spojený s gulášom

Ako je už pomaly tradícia, vavrečskí seniori usporiadali v sobotu 27.júna športový deň spojený s varením gulášu.  Prípravy a nákupy surovín sa započali už v priebehu týždňa

a v sobotu ráno osvedčená zostava  kuchárok a „pomocný personál“ ako prví prišli na školský areál, kde sme mali celodennú akciu pripravovanú. Postupne prichádzali naši členovia a veru mnohé naše členky prišli aj s krabicou zákuskov, vraj aby sme nemali len mäso. Už počas varenia gulášu sa začalo so športovaním. Hrali sme volejbal, i keď len v kruhu, lebo nám chýbala sieť, súťažilo sa v kopaní jedenástok, ale najväčšiu gradáciu malo hádzanie granátu. I keď sme nezaznamenávali poradie najlepších, o pekné výkony nebola núdza. A preto poďakovanie za športovú snahu patrí všetkým tým, ktorí sa športovania zúčastnili.

Príjemným spestrením bol harmonikár -vnúčik pána Poláčika, takže sme si mohli aj zanôtiť naše slovenské...

Sme radi, že medzi nás prišla aj naša tútorka -poslankyňa pani Hvolková a aj starosta obce pán Peter Kružel. Spoločne sme sa mohli porozprávať o našich radostiach i starostiach.

Gulášu bolo navareného dosť, takže sme nemali iba obed, ale aj olovrant. Pri rozchádzaní  sme sa spoločne zhodli, že sa nám celodenná akcia vydarila nielen preto, že každý chválil guláš, ale že sme spoločne strávili príjemný deň.   foto tu >>                                               


Súťaž v kolkoch –Trstená

        Dňa 21.apríla 2015  bola OO-JDS Trstená organizovaná súťaž v kolkoch, na ktorej zúčastnila okrem domácej organizácie aj OO-JDS Námestovo. Celkove súťažilo 20 družstiev z oboch okresných organizácií.

        Z našej základnej organizácie Vavrečka boli súťaže zúčastnení nasledovní seniori : Páleník, Páleníková a Seč, ktorí tvorili jedno družstvo, Hurák, Huráková a Puvák, ktorí tvorili druhé družstvo. Ďalšieho  nášho člena p. Hajdučíka sme “zapožičali “do námestovského družstva a ďalšia naša členka p.Holubová reprezentovala Klin, ktorým tiež chýbal člen družstva. Ďalšími našimi členkami, ktoré boli zastúpené iba ako diváčky boli p. Buganová a Srnčíková. Ich hlasité povzbudzovanie však bolo príkladné.

        Dosiahnuté výsledky v tomto roku neboli pre nás vôbec lichotivé. V družstvách sme dosiahli 16-té a 17-té miesto a v jednotlivcoch sme na tom boli podobne. Výrazného úspechu v tomto ročníku dosiahli domáci súťažiaci z Trstenej, ktorí vyhrali prvé miesta v súťaži družstiev i v jednotlivcoch. foto tu >>


Výročná členská schôdza našeho klubu dôchodcov.

         Na 5. marca 2014 sme si naplánovali výročnú členskú schôdzu našej seniorskej organizácie. Prípravy boli na ňu boli priamo úmerné významu tejto udalosti. Slávnostne pripravená sála,  pohostenie pre všetkých zúčastnených, slávnostná nálada plná očakávaní... Postupne nás však realita „uzemňovala“. Z pozvaných hostí sa za okresnú organizáciu ospravedlnili obe delegované účastníčky. Pozvaný náš pán starosta sa napriek posunutému začiatku schôdze zúčastnil až v dobe, keď už prebiehala diskusia. Takže z pozvaných hostí sme mali prítomnú iba poslankyňu obecného zastupiteľstva pani Hvoľkovú.

         Jednanie VČS otvoril pán Vladimír Seč, privítal všetkých prítomných a po schválení programu sa ujala slova predsedníčka našej organizácie pani Terka Kabaňová. Vo svojom vystúpení zhodnotila našu činnosť za uplynulý rok. Pripomenula všetky usporiadané akcie a ich význam pre našich seniorov. Zvlášť zhodnotila význačné akcie:  - marcové celookresné oslavy MDŽ usporiadane našou organizáciou, jesennú návštevu v PĽR v Zebrzydowskej Kalwarii, mikulášske stretnutie všetkých dôchodcov obce či predvianočné stretnutia v domovoch sociálnych služieb v Zubrohlave a v Námestove. Zvlášť tu sa opätovne  potvrdilo aké je dôležité neustále stretávanie so starými ľuďmi.

         Po odznení hlavnej správy, bola prednesená správa o čerpaní finančných prostriedkov za uplynulý rok a správa revíznej komisie. Obe správy boli členskou schôdzou prijaté a schválené. V diskusii sa prejednávali problémy zlepšenia nášho stretávania, priestorového zabezpečenia pre činnosť našej organizácie a doplnenia plánu práce na rok 2015. Po podanom občerstvení sa rozprúdila neformálna diskusia.

         Na záver poďakovala predsedníčka všetkým za účasť a popriala všetkým pevné zdravie. <<foto tu>>


4. februára 2015 – volebná členská schôdza ZO-JDS Vavrečka

 Vo volebnom roku 2015 si 4. februára naša ZO-JDS Vavrečka volila nový výbor základnej organizácie. V tajnej volbe boli zvolení do jednotlivých funkcií nasledovní seniori :

 • predseda – Kabaňová Terézia
 • podpredseda – Sečová Angela
 • tajomník – Hrkeľ Ľubomír
 • hospodár – Seč Vladimír
 • členka výboru – Kršáková Ľudmila
 • členka výboru – Buganová Jarmila
 • revízna komisia – Páleník Jozef, Pepucha František

Novými členmi vo výbore sú Kršáková Ľudmila, Buganová Jarmila a Pepucha František.

Predsedkyňa volebnej komisie pani Pepuchová Monika zablahoželala všetkým zvoleným a popriala veľa zdravia a síl v práci pre našu ZO-JDS.

            Po voľbe výboru si ženy seniorky naplánovali páranie „piera“ (toto je vavrečský výraz na perie :) Podľa tradície sa piekli šišky s vaječnou penou a čajom. A ako bývalo zvykom z dôb minulých ani tu sa to nezaobišlo bez spevu, veselých príhod a vtipov. Pridali sa aj muži, niektorí aj chvíľu párali, ale na koniec skončili pri kartách a voľnej zábave po svojom. Akcia bola veľmi vydarená a všetci vyslovili presvedčenie, že za rok si to zopakujeme. foto tu >>


2. februára 2015 – volejbalový turnaj v Zubrohlave.

Opätovne po roku sa konal v Zubrohlave tradičný volejbalový turnaj seniorov. Do súťaže o pohár starostu obce sa zapojili družstvá domácej Zubrohlavy, Bobrova, Nižnej a spoločné družstvo Vavrečky a Námestova. Hrali sa zápasy „každý s každým“ a naše spojené družstvo z Vavrečky a Námestova postupne porazili domácu Zubrohlavu a následne aj Bobrov. Finálový zápas s Nižnou mal búrlivý priebeh, pretože všetci zúčastnení diváci v tomto zápase fandili nášmu zloženému družstvu. Družstvo Nižnej totiž obhajovalo víťazstvo z predchádzajúceho roka. Nakoniec naše družstvo dosiahlo vytúžené víťazstvo. „Zlaté medaily“ na hrudi zdobili vavrečských zástupcov v družstve pánov Páleníka a Seča. Ďakujeme im za peknú reprezentáciu a veríme, že sa im bude dariť aj v budúcom roku. foto tu >>


December 2014 – Vianočné posedenia

Prvé decembrové  posedene bolo mikulášske stretnutie, ktoré organizoval obecný úrad  a konalo sa 4.XII. Po slávnostnej svätej omši sa všetci dôchodcovia z obce zhromaždili v kultúrnom dome, kde počas družnej debaty bol podávaný slávnostný obed, káva a nebola núdza ani o zákusky, ovocie či pohár vína. Mikulášskym darčekom bol obdarovaný každý dôchodca. Príjemným prekvapením bolo obdarovanie klubu dôchodcov od družobných českých seniorov. Príjemné odpoludnie bolo ukončené rezkými tónmi hudobnej skupiny.

Druhou akciou bola16. decembra predvianočná členská schôdza klubu dôchodcov. Bohato prestretý stôl vianočnými dobrotami, navodil slávnostnú atmosféru. Spomínali sme na uplynulý rok 2014 a pri dobrej nálade a speve sme sa spoločne bavili do neskorých večerných hodín.

Ďalšou akciou bola návšteva domova dôchodcov v Zubrohlava a Námestove. 16. decembra tri naše členky Kabaňová, Kršáková a Sečová predviedli v dome sociálnych služieb v Zubrohlave krátky kultúrny program. Potom nadišla chvíla rozdávania pripravených darčekov. Bola radosť pozorovať, akú obrovskú radosť sme im tým urobili. Prekvapenie nastalo, keď sme boli obdarované aj my ich výtvormi: klobúčikmi na ihly, kresbičkami, háčkovanými ružičkami apod. Bolo to vzájomne srdečné a mali sme spoločnú radosť zo stretnutia.

V ten istý deň sme zašli aj do nového domova v Námestove. Tu sme už prišli do veselej nálady pretože tu boli už kolegyne s JDS Námestovo. Odovzdali sme im pekný darček-veľkú perníkovú chalúpku s Jankom  a Marienkou.  Mali sme s ňou veľký úspech, ktorý bol ešte umocnený prednesenou básňou Starenka. Nakoniec sa rozprúdila dobrá nálada spoločnými spevmi za účasti harmoniky, že sa nám ani nechcelo rozísť.

17.decembra sme boli pozvané na vianočné trhy základnej školy, kde sme ukázali tradičné zdobenie vianočného stromčeka, vlastnou výrobou ozdôb, salóniek a kolekcií apod. Bol to už druhý ročník a niesol sa v peknej vianočnej atmosfére. Mali sme radosť, že sme mohli deťom ukázať ako sa niekedy v minulosti prácne pripravovali ozdoby na vianočný stromček. foto tu>> 


8.október 2014  -  Zebrzydowska Kalwaria

V stredu 8.októbra 2014 Obecný úrad vo Vavrečke usporiadal pre všetkých dôchodcov v obci celodenný zájazd do Poľska na prehliadku Zebrzydowskej Kalwarie. Toto starobilé pútnicke miesto je najväčšie v Poľsku. Tomu zodpovedá aj obrovská rozľahlosť celého komplexu, ktorý je tvorený obrovským františkánskym kláštorom a kalváriou. Naša prehliadka sa započala  prehliadkou františkánskeho komplexu spojenou so svätou omšou, ktorú pre nás Slovákov celebroval pán farár z družobnej Lekawice. Nasledovala návšteva kalvárie, kde nám sprievodcu robil mladý františkánsky mních. Aj napriek výkladu v polštine, nebolo potrebné tlmočenie. Po zhruba dvojhodinovej prehliadke kalvárie sme sa unavení, ale spokojní vracali domov. Cestou nás však čakalo ešte jedno milé prekvapenie. V družobnej Lekawici nás čakal  slávnostný obed, ktorý i keď  v neskoré popoludnie prišlo veľmi vhod. A tak v dobrej nálade po prežitom peknom dni, sme sa vrátili domov.  foto tu >>           


5.október 2014  -  Jarmok remesiel Vavrečka.

Tohto roku sa konal už 4-tý jarmok remesiel, ktorý usporiadal Obecný úrad vo Vavrečke. Bohaté zastúpenie  rôznych remeselníkov opätovne zaplnilo celú sálu obecného domu. Samozrejme nechýbala ani tradičná súťaž vo varení. Tentokrát sa súťažne varili strapačky s kapustou. Súťažilo šesť družstiev a od všetkých boli strapačky perfektné. Poradie nebolo rozhodujúce, pretože odmenou boli všetky skonzumované strapačky v rekordnom čase, čo bolo ocenením pre všetky súťažné družstvá.

Ani tento rok nechýbal klub dôchodcov. Aktívne sa zapojili, ako súťažné družstvo, vo varení už spomínaných strapačiek nasledovní členovia : Hajdučík, Srnčíková, Buganová a Holubová M.

Nenechali sme sa zahanbiť ani vo varení následovných netradičných jedál:

 • Šúľance s makom – prezentovali : Vojtechovská, Kršáková, Janoľová
 • slivkové gule – prezentovali : Ilková, Páleníková, Sečová
 • kysnuté koláče – prezentovali : Kabaňová, Kršáková, Vojtechovská, Hvolková, Hrklová, Sečová
 • zemiakové placky – prezentovala : Jarošová
 • mútenie masla – prezentovali : Kabaňová Z., Pepuchová

Hlavná organizátorka jarmoku pani poslankyňa A. Hvolková vysoko ohodnotila našu účasť i aktívne zapojenie  klubu dôchodcov  do tejto celo obecnej akcie. A pretože aj dôchodcom sa  veľmi páčilo, bola spokojnosť na obidvoch stranách.  foto tu >> 


6.- 7. septembra 2014   Krajský športovo turistický zraz seniorov  KO – JDS Žilina

V sobotu 6.septembra 2014 sa konal na Oravskej priehrade – Slanici, krajský športovo turistický zraz seniorov. Akcie sa zúčastnilo veľa základných organizácií seniorov zo Žilinského kraja. A samozrejme nechýbalo ani zastúpenie našej ZO – JDS Vavrečka. Zúčastnili sa jej: Kabaňová Terka, Srnčíková Oľga, Holubová Mária, Sečová Angela a Seč Vladimír. Po privítaní všetkých prítomných  okresná predsedníčka zvlášť privítala hostí: Predsedu KO-JDS Žilina Dr.Kotiana, predsedu KO-JDS z Košíc a predsedu družobnej  dôchodcovskej organizácie z Frídku Místku. Nasledoval kultúrny program v ktorom sme mali dvojité zastúpenie v osobe Angelky Sečovej, ktorá vystúpila s básňou P. O. Hviezdoslava Pozdrav  a s piesňou od Franza Schuberta Ave Maria. Veľký potlesk zúčastnených bol ocenením jej pekného prednesu i spevu.

Pre „cezpolných“ bola pripravená plavba loďou na prehliadku Slanického ostrova umenia a ďalej nasledovali športové súťaže. Zaujímavosťou bolo, že v novej hre petang sa stretol náš Vladimír Seč s krajským predsedom a aj napriek tomu,že to hral prvýkrát, porazil ho 7 : 4.   Potom už nasledovala volná zábava, spev a družné debaty medzi účastníkmi zrazu.

V nedelu 7.septembra už bol len „pracovný“ program krajského predsedníctva.  foto tu>> 


26.mája 2014 - kúpele Lúčky

Dňa 26.mája sa jedenásť členov našej seniorskej organizácie zúčastnilo kúpania v kúpeloch Lúčky. Akciu organizovala ZO v Bobrove a okrem nich a nás sa jej zúčastnili aj seniori z Vasiľova, Brezy,Zubrohlavy a Klina. V otvorenom AQUA – VITAL parku, kde sa nachádza bazén s teplotou vody 28 – 33˚C s rozličnými atrakciami a tiež bazén s liečivou minerálnou vodou. Takto sme si zregenerovali nielen svoje telo ale aj myseľ. Po trojhodinovom kúpaní sme sa vďační vracali domov s presvedčením, že sa sem vrátime pri prvej možnej príležitosti. foto tu >>


10.mája 2014 - Deň matiek

Začiatkom mája -už tradične -naša obec oslavovala Deň matiek. Kvety, darčeky aj občerstvenie bolo tentokrát  hradené z grantu Európskej únie. Našich desať dôchodkýň bolo požiadaných obecným úradom pripraviť občerstvenie. Dostali sme rovnaké tričká s logom EU. Varili sme  štyri jedlá- kapustné  mäsové šuľky, guľáš, kapustnicu s klobásou a hubami a piekli rôzne druhy kysnutých koláčov. Jedlá boli hodnotené komisiou. Ako sa dalo predpokladať, vyhrali kapustné šuľky Ľudmily Kršákovej a Márie Vojtechovskej. Po privítaní hostí z poľskej družobnej gminy Lekawica, sa začal kultúrny program detí počnúc materskou školou a pokračujúc základnou školou. Deti sa snažili, aby pred svojimi rodičmi obstáli čo najlepšie. Častý potlesk bol peknou odmenou za ich snaženie. Nasledovala ochutnávka jedál, najskôr hostí, ktorí tiež priniesli svoje špeciality a potom naše špeciality. Ochutnávka dopadla nad očakávanie pretože  sála zaplnená  mamičkami s deťmi si pochutnávala na rôznych dobrotách podľa vlastného výberu. Po ochutnávke zahrala  kapela Františka Hrkľa na striedačku s poľskou kapelou a tak dobrej nálade nič nechýbalo....Kiež by sa tento májový zvyk zachoval. foto tu >>


9.máj 2014 - trh remesiel v Zubrohlave

Dňa 9.mája, na podnet okresnej predsedníčky JDS p. Oľgy Slovíkovej, sme sa zúčastnili Dňa tradičných remesiel v obci Zubrohlava, ktorého organizátorom bola tunajšia základná škola. V miestnej telocvični sa sústredilo 12 rôznych ľudových remesiel: včelárstvo, drevorezbárstvo, tkáčstvo, pradenie vlny, spracovanie mlieka, háčkovanie, vyšívanie, výrobky z drôtu a kovu, hrnčiarsky kruh, výroba oblátok a ručné mlátenie slamy. Aj keď naša obec je pomerne moderná, prevládajú v nej mladí ľudia, nájdu sa medzi mami dôchodcami niekoľkí, ktorí vedia ešte čo-to ukázať z tradičných ľudových činností. A tak sme my, tri ženy, Helena Bobeková, Zdenka Kabaňová a Angela Sečová, predviedli mútenie mlieka pôvodným spôsobom v drevenej mútničke a ťahanie korbáčikov. Náš mužský zástupca predviedol dekoratívne výrobky z tvrdeného papiera. Mohli sme konštatovať, že naše čerstvé maslo na chlebe s pažitkou, ako aj korbáčiky sa rozchytali veľmi rýchlo. Pri našom umeleckom majstrovi Lubovi Hrkľovi stálo časť obecenstva neustále, aj skúšalo výrobu podľa pokynov majstra. Obecenstvom bolo najmä vďačné žiactvo školy, celý pedagogický zbor, ako aj najmä starší občania obce. Všetkým nám, remeselníkom sa dostalo veľkého uznania a vďaky  zo strany vedenia obce. Keďže to bol skúšobný len prvý ročník, odchádzali sme s dobrými pocitmi vydarenej akcie s predsavzatím, že na budúcoročný sa zúčastníme s ďalšími zručnými majstrami a ich výrobkami. foto tu >>


24.apríla 2014 - tradičné veľkonočné jedlá v Lekawici

Tesne po Veľkej noci sme sa zúčastnili družobnej akcie v poľskej Lekawici, na ochutnávke veľkonočných tradičných jedál. Je to už dlhoročným zvykom oboch našich obcí stretávať sa v tieto sviatočné dni. Opäť boli oslovené dôchodkyne, ako skúsené kuchárky, navariť niečo tradičné-veľkonočné. Deň predtým sme teda piekli, varili, všetko pripravili a na druhý deň o 13.hod. sme naším autobusom vyrazili do družobnej Lekawice. Bolo nás celkom 23, dve pracovníčky obecného úradu, súčasný aj bývalý starosta, dvaja muzikanti, jeden z nich zároveň vodič autobusu a nás 17 dôchodcov. V kultúrnom dome v Lekawici nás už čakali a všetci sa snami srdečne zvítali. V miestnej kuchyni sme si všetko pripravili a urobili slávnostnú tabuľu. Nechýbal ani miestny pán farár a tak začala oslava modlitbou a  pokračovala kultúrnym programom domácich. Vystúpili mladí folkloristi, domáci dôchodcovia v pestrých krojoch s piesňami a harmonikou. Po prípitku a ochutnávke našich jedál sa spustila ozajstná družobná zábava. Prezentovali sme sa i my spevom s našim harmonikárom Ferkom Hrkľom a saxafonistom Mirkom Krivdom. S vystúpením sme mali   úspech u druhej strany a netrvalo  dlho, zábava sa niesla v spoločnom duchu. Nebolo treba ani tlmočníka. Skonštatovali sme, že naše  národy majú toho veľa spoločného a nielen piesne. Aj táto naša návšteva to potvrdila. foto tu >>


8.apríla 2014  - Súťaž seniorov v kolkoch

      V utorok 8.4.2014 sa konal  v Trstenej  seniorsky turnaj v kolkoch za účasti družstiev  z trstenskej organizácie a námestovskej organizácie. Z námestovskej okresnej organizácie sa zúčastnilo 5 družstiev. Dve z Vavrečky a po jednom z Námestova , Klina  a Bobrova. Celkove súťažilo 42 jednotlivcov, ktorí tvorili 14 družstiev. V troch súťažných kolách mali súťažiaci v prvom kole 25 hodov a v ďalších dvoch po 15 hodov. Aj napriek tomu, že všetci naši súťažiaci hrali kolky prvýkrát, dosiahnuté výsledky boli viac ako sľubné.

      V družstvách prvé dve miesta obsadili trstenské družstvá, tretie miesto obsadilo bobrovské družstvo.Vavrečské družstvá obsadili štvrté a siedme miesto. V jednotlivcoch bola najlepšia domáca  súťažiaca. Druhé miesto získal Vladimír Seč z Vavrečky a tretie miesto obsadila Božka Pavlíková z Námestova.

     Celá súťaž mala výbornú organizáciu, plynulý priebeh a nechýbali ani zborové povzbudzovania súťažiacich. Výborná súťažná atmosféra  bola ukončená odovzdávaním sladkých odmien pre všetkých súťažiacich. Najlepšie družstvá a jednotlivci obdržali  poháre, ktoré im budú pripomínať pekný športový deň strávený v Trstenskom kolkárskom areály. foto tu >>


Výročná členská schôdza našeho klubu dôchodcov.

         Na 5. marca 2014 sme si naplánovali výročnú členskú schôdzu našej seniorskej organizácie. Prípravy boli na ňu boli priamo úmerné významu tejto udalosti. Slávnostne pripravená sála,  pohostenie pre všetkých zúčastnených, slávnostná nálada plná očakávaní... Postupne nás však realita „uzemňovala“. Z pozvaných hostí sa za okresnú organizáciu ospravedlnili obe delegované účastníčky. Pozvaný náš pán starosta sa napriek posunutému začiatku schôdze zúčastnil až v dobe, keď už prebiehala diskusia. Takže z pozvaných hostí sme mali prítomnú iba poslankyňu obecného zastupiteľstva pani Hvoľkovú.

         Jednanie VČS otvoril pán Vladimír Seč, privítal všetkých prítomných a po schválení programu sa ujala slova predsedníčka našej organizácie pani Terka Kabaňová. Vo svojom vystúpení zhodnotila našu činnosť za uplynulý rok. Pripomenula všetky usporiadané akcie a ich význam pre našich seniorov. Zvlášť zhodnotila význačné akcie:  - marcové celookresné oslavy MDŽ usporiadane našou organizáciou, jesennú návštevu v PĽR v Zebrzydowskej Kalwarii, mikulášske stretnutie všetkých dôchodcov obce či predvianočné stretnutia v domovoch sociálnych služieb v Zubrohlave a v Námestove. Zvlášť tu sa opätovne  potvrdilo aké je dôležité neustále stretávanie so starými ľuďmi.

         Po odznení hlavnej správy, bola prednesená správa o čerpaní finančných prostriedkov za uplynulý rok a správa revíznej komisie. Obe správy boli členskou schôdzou prijaté a schválené. V diskusii sa prejednávali problémy zlepšenia nášho stretávania, priestorového zabezpečenia pre činnosť našej organizácie a doplnenia plánu práce na rok 2015. Po podanom občerstvení sa rozprúdila neformálna diskusia.

         Na záver poďakovala predsedníčka všetkým za účasť a popriala všetkým pevné zdravie.

 
 

3.marca 2014 Oživili sme oslavy MDŽ

        Vavrečka – hornooravská obec so svojimi 1400 obyvateľmi, si založila ZO-JDS v apríli 2013. Čiže ešte ani nie ročná organizácia dostala od okresnej organizácie v Námestove úlohu, usporiadať celookresné oslavy MDŽ pre seniorov. Aj napriek tomu, že už v roku 1910 bol v Ženeve 8. marec vyhlásený za medzinárodný deň žien, v poslednom období v našom štáte nie je dvakrát „populárne“ zúčastňovať sa a tobôž nie organizovať oslavy MDŽ. Toto boli dôvody, prečo spočiatku panovala vo výbore obava z organizácie takéhoto podujatia. Nakoniec sme sa pustili do práce. Najprv vo výbore, potom na členskej schôdzi sme prijali celý rad úloh pre konkrétnych členov. Najdôležitejšou prácou bolo zabezpečiť financie. Oslovení sponzori nám vyšli v ústrety, avšak najväčšiu ťarchu financovania niesol obecný úrad. Aj touto cestou im patrí všetkým verejné poďakovanie.

        A prišiel 3.marec, na ktorý sme vzhľadom na pôstne obdobie, oslavu naplánovali. Z desiatich ZO-JDS v našom okrese sa našej oslavy zúčastnilo deväť. ZO-JDS z Oravskej Lesnej sa dopredu ospravedlnila pre dlhodobo plánovanú akciu. Po príchode do sály kultúrneho domu, každá žena bola obdarovaná karafiátom a medovníčkovým srdiečkom, ktoré upiekla a ozdobila pre všetky ženy naša predsedníčka pani Terka Kabaňová. Po privítaní všetkých účastníkov sa ujal slova náš starosta pán Ladislav Šnapko. Ten v mene obce privítal jednotlivé delegácie senioriek i seniorov celého námestovského okresu. Poprial všetkým ženám z príležitosti ich sviatku príjemnú zábavu veľa zdravia a úspechov v práci v každej ZO-JDS. Nasledoval kultúrny program a hneď na úvod zaznela poézia od Jána Smreka – Báseň o krásnej matke, v podaní Angelky Sečovej. Nasledovali tance detskej tanečnej skupiny Bambuľka, a moderný tanec starších dievčat, ktorý bol neplánovane doplnený básňou opäť od Jána Smreka – Dievča v rozkvete. Humorné číslo našich senioriek, ktoré si zaspomínali na svoje škôlkárske roky, vyvolal u všetkých veľký potlesk. Program bol ukončený spievanou častuškou, kde naše členky ospievali akcie, ktoré sa našej ZO-JDS podarilo uskutočniť v uplynulom období.

        Po občerstvení prišla na rad zábava pri živej hudbe, ktorá hrala pesničky 70-tych rokov. Nečudo, že výborná nálada, spev, tanec trvala až do neskorých večerných hodín.

        Okresná predsedníčka, pani Oľga Slovíková poďakovala celej ZO-JDS vo Vavrečke za dobrú prípravu a zdarný priebeh osláv. Vyslovila presvedčenie, že budúce oslavy MDŽ OO-JDS v Námestove  znova ožijú. Foto >>


16. februára 2014  Volejbalový turnaj v Zubrohlave

Dňa 10.II.2014 sa konal v Zubrohlave volejbalový turnaj, na ktorom sa zúčastnili aj dvaja naši členovia Jozef Páleník a Vladimír Seč. Vzhľadom nato že sme nedokázali zostaviť šesťčlenné družstvo spojili sme sa s družstvom Námestova a je treba povedať, že sme našou hrou  dobre zapadli do námestovského družstva. Postupne sme zvíťazili nad domácou Zubrohlavou, porazili sme aj družstvo Trstenej. Vo finále sme tesne prehrali s družstvom  z Nižnej. foto


11. december 2013 - I. ročník detských vianočných trhov

11. decembra sa v sále kultúrneho domu poriadal I. ročník detských vianočných trhov. Výbor našej základnej organizácie bol požiadaný riaditeľkou školy pani Kasanovou, aby sme sa aj my seniori spolupodieľali na tejto akcii. Na tento účel sme nakúpili malé sviečky a servítky s vianočnými ozdobami, z ktorých sme vyrobili drobné ikebany a iné vianočné výrobky. Tieto sme potom podarovali deťom. Viaceré naše členky boli na tejto akcii zastúpené ako babičky svojich vnučiek a vnukov a nefalšovaná radosť detí bola odmenou za našu prácu.


4. decembra 2013 - Mikuláš

– tradičné stretnutie všetkých, aj neorganizovaných dôchodcov vo Vavrečke má už dlhú tradíciu. Ako hostia boli účastní aj zástupcovia z poľskej družobnej obce Lekawica na čele s pánom wujtom Stanisławom Baczyńskim. Organizovaní seniori v klube dôchodcov si samozrejme nemohli nechať ujsť a preto si pripravili krátky kultúrny program. Prvá odznela spievaná častuška na doterajšiu činnosť nášho klubu, nasledovala báseň od Milana Rúfusa Modlitba za starkú, a na záver bola zaspievaná dôchodcovská hymna. Speváčky sa prezentovali v nasledovnom zložení: Kršáková, Páleníková, Fabianová, Sečová, Vojtechovská a Kabaňová. Vystúpenie malo pozitívny ohlas a preto pán starosta pozval speváčky prezentovať Vavrečku do družobnej Lekawice, ktoré sa uskutočnilo 21. decembra. Po našom vystúpení vystupovali postupne deti z materskej školy a žiaci základnej školy, aby aj oni svojim pekným programom pripomenuli blížiace sa Vianoce. Balíček od Mikuláša pre každého dôchodcu bol vyvrcholením príjemne stráveného odpoludnia s dobrou náladou a výbornými zážitkami. foto tu >>


29. októbra 2013 - mesiac úcty k starším

Koncom októbra sme sa na pozvanie zákamenskej organizácie zúčastnili spoločenskej akcie, ktorú poriadali pre všetky organizácie seniorov námestovského okresu. Desať našich členov mohlo zhodnotiť nielen krásny kultúrny program domácich, ale aj perfektné pohostenie. Akcie sa zúčastnili okrem seniorov aj starostovia obcí a ako hosť zavítal i predseda krajskej organizácie seniorov zo Žiliny, dr. Michal Kotian. Dobrú náladu okrem vínka zaisťovala kapela seniorov zo Zákamenného a tak sme sa všetci spoločne tešili, že sa môžeme stretnúť, zaspievať si pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Aj touto cestou je treba poďakovať zákamenskej predsedníčke pani Ruženke Ramačovej za nádhernú akciu. Fotogaléria tu >>


Trh remesiel – alebo vavrečský jarmok

v poradí tretí, ktorý bol výnimočný aj tým, že okrem predvádzaných remesiel našich spoluobčanov sa prvýkrát varili súťažne halušky. No a seniori nemohli chýbať. Príprava bola dokonalá, halušky sme mali najrýchlejšie uvarené, chuťovo perfektné, len porota, ktorá ochutnávala a hodnotila nám akosi nepriala. Prvé tri miesta obsadili postupne hasiči, poslanci a hudobníci. Okrem halušiek naše ženičky napiekli ešte aj koláče a záviny, aby tak doplnili už aj tak bohato prestretý stôl. Fotogaléria tu >>


29. júna 2013 guláš na Petra Pavla

Na sviatok Petra Pavla sme si naplánovali variť guláš. V altánku na školskom športovisku nám šéfkuchárky pani Aška Hrkľová a Marta Páleníková navarili za technickej pomoci Jozefa Páleníka a Ľuba Hrkľa výborný guláš. Dobré jedlo a ešte lepšie vínko nám pozdvihli náladu a tak niet sa čo čudovať, že sa éterom niesli pekné piesne, medzi ktorými padol aj nejeden dobrý vtip. Až letná búrka nám pripomenula, že aj dobrá akcia musí mať svoj koniec.  Fotogaléria tu >>


18. máj 2013 Kalinčiakovo Záturčie    

V tento deň sa konali v Martine recitačné preteky, ktoré organizovala Krajská organizácia  JDS v Žiline za spoluúčasti OO-JDS Martin, Turčianske kultúrne stredisko Martin a kultúrne centrum Martin. Táto krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy mala názov Kalinčiakovo Záturčie. Zúčastnilo sa jej 22 súťažiacich. Za našu okresnú organizáciu Námestovo sa súťaže zúčastnila Ruženka Ramačová, ktorá zároveň reprezentovala zakamenskú organizáciu a druhou súťažiacou bola Angela Sečová, ktorá zároveň reprezentovala našu vavrečskú organizáciu.  Súťaž mala podľa hodotiacej komisie vysokú kltúrnu a umeleckú úroveň. Aj napriek tomu, že obe súťažiace neobsadili niektoré z prvých miest, ich vystúpenie bolo ohodnotené dlhotrvajúcim potleskom. Zároveň udelená plaketa Kalinčiakovho Záturčia im bude pripomínať túto peknú kultúrnu akciu. Fotogaléria tu >>


12.5.2013  Ďeň matiek - Vavrečský koláč

poriadal Obecný úrad vo Vavrečke Ďeň matiek, na ktorom boli organizačne nápomocní aj členovia JDS vo Vavrečke. V kultúrnom programe okrem detí z materskej a základnej školy vystúpila za JDS Angela Sečová s básňou „Balada o najmladšom synovi“. V rámci týchto osláv bola poriadaná aj súťaž o “vavrečský koláč“ do ktorej sa z dôchodcov zapojili nasledovné naše členky: Kabaňová T., Kršáková, Sečová, Vojtechovská, Srnčíková a Maťugová. Z celkovo 16-tich druhov zákuskov komisia ocenila na prvom mieste tortu Ludmily Pientkovej, druhé miesto získala Kormaňaková a tretie miesto získala Angela Sečová. Krásu cukrárenských výrobkov si môžete pozrieť v fotogalérii tu >>